Asst. Prof. Patcha Utidwanakul , PhD

Clusters : Smart City and Inclusive Community

ผลงาน Modern i-San เป็นการออกแบบลายผ้าที่ผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นของผ้าพื้นเมืองอีสานเข้ากับวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ รวมถึงกระบวนการเชื่อมโยงค

Clusters: 
Smart City and Inclusive Community