โครงการ “SEED OF INNOVATION” Program

27 Aug 2016

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม – 17 กันยายน 2559 ที่ผ่าน CU Innovation Hub ได้จัดอบรมโครงการ “SEED OF INNOVATION” Program อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบและเตรียมนำเสนอแผนงานโครงการนวัตกรรม โดยมีวิทยากรประกอบด้วย อ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอ.นิกม์ พิศลยบุตร จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการตั้งโจทย์ที่ดี ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการคิดสร้างสรรค์งาน แนวทางการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) การทำแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) และการประเมินมูลค่า (Valuation) สำหรับบริษัทธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. คุณกระทิง พูนผล  2.MR.Surasit Sachdev Co-Founder of Hungry Hub 3.คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง tarad.com และ 4.คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Innovation Lab บริษัท ปตท. จำกัด

            โดยกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรับ Seed Fund จำนวน 100,000 บาท มีด้วยกัน 2 กลุ่ม จากจำนวนทั้งสิ้น 8 กลุ่ม คือ กลุ่ม RichX ซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้าง Online Platform สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีโอกาสหางานได้ง่ายขึ้น และกลุ่ม Plant-D ซึ่งต้องการที่จะให้มีการปลูกผัก Organic ในสังคม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเมือง