กิจกรรม Innovation Bootcamp สัปดาห์ที่4

11 Jan 2017

กิจกรรม Innovation Bootcamp จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Design Business Models / Pricing” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 25 คน จาก 12 ทีมใน Incubation Program ของ CU Innovation Hub ได้ร่วมรับฟังการบรรยายและรทำกิจกรรม Workshop โดยคณาจารย์จากศศินทร์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาและบ่มเพาะให้นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นสามารถนำออกสู่ตลาดได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม