Seed of Innovation ครั้งที่ 2

10 Jan 2017

โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิต นิสิตเก่า บุคลากรและคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรม Seed of Innovation ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4  – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ทุกวันเสาร์ เวลา 09:00- 16:00 น. ณ ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน ฝันอยากทำธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการในอนาคต พบกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำที่จะมาให้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดแนวความคิดและความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพ จุดไฟในชีวิตกับการสร้าง Impact ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายนวัตกร โดยที่ปรึกษาจากจุฬาฯ และโค้ชผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการต่อยอดทางธุรกิจ

ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มกราคม 2560 ที่ goo.gl/vkFUlt สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CU Innovation Hub โทร. 0-2218-3106-7, 093-725-0808 E-mail : cu.ihub@chula.ac.thcu.innovation.hub@gmail.com หรือที่ www.facebook.com/cuihub