myCourseVille

สำหรับสถาบันการศึกษาขาดระบบการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ MyCourseVille ช่วยทำให้สถาบันการศึกษาจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการลงทุนระยะยาวด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

Clusters : Digital and Robotics
Problem:

สถาบันการศึกษาขาดระบบการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

Newness:

ความใหม่ในผลงานนี้ได้แก่ การผสมผสานมุมมองของการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษา แนวคิดทางการศึกษาสมัยใหม่ที่ผู้สอนอำนวยการการเรียนรู้ด้วยแหล่งความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดบนอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อกันของคนและความรู้เป็นเครือข่าย และ การเรียนรู้แบบ Active เข้ากับการให้บริการ LMS-as-a-Service ที่เน้นความสะดวกและสามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

Patent:
ไม่ได้จดสิทธิบัตร
Maturity Level:
พร้อมใช้งานจริงเชิงพาณิชย์
Video: