ผู้บริหาร

 • รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
  Assistant to the President/Executive Director (Acting)
 • อ.นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
  Assistant to the President

ทีมงาน

 • ดร.นพันษกรณ์ไวยวุฒิธนาภูมิ
  Directorof Innovation Incubator & Accelerator
 • นางพจน์ปิยา หงษ์ดำเนิน
  Procurement and Fin &AccOfficer
 • นายกฤตย์นนท์ จิรบวรวิสุทธิ์
  Engineer
 • นายวิษุวัต วัฒนสุชาติ
  Coach and Community Specialist
 • คุณณัฐพิสาส์ เกียรติโพธา
  Outreach Specialist