ผู้บริหาร

  • รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
    Assistant to the President/Executive Director (Acting)
  • อ.นพ.ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
    Assistant to the President

ทีมงาน