รศ.ดร. อติวงศ์ สุชาโต

Clusters : Digital and Robotics

สำหรับสถาบันการศึกษาขาดระบบการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ MyCourseVille ช่วยทำให้สถาบันการศึกษาจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโด

Clusters: 
Digital and Robotics