รศ.ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์

Clusters : Food Energy Water

ถุงพลาสติกชีวภาพ ช่วยเกษตรกรยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพพืชผลสดและผลไม้แห้งระหว่งการรอส่งถึงถือผู้บริโภค

Clusters: 
Food Energy Water