กิจกรรม "กำเนิด X-MEN"

1 Feb 2017

เมื่อวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ กำเนิด X-MEN ” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือระหว่างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)  และ CU Dental Innovation Center ซึ่งในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มองโลกมองเรา : ถอดบทเรียนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม” และได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทพญ.ดร. อรุณี ลายธีระพงศ์ ผู้อำนวยการ CU Dental Innovation Center  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม และ อาจารย์ นายแพทย์ ดร.สรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้ช่วยอธิการบดี งานวิจัยและนวัตกรรม มาร่วมการเสวนาแนะนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมต่างๆ และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ CU Dental Innovation Center โดยในงานมีบุคลากรทางทันตกรรม เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก